INICI | SERVEIS | Serveis assistencials amb concertació de places amb el CIM

Serveis assistencials amb concertació de places amb el CIM

Serveis assistencials amb concertació de places amb el CIM

1 - Servei de Centre Ocupacional

2 - Servei de Centre de Dia

3 - Servei d’habitatge

4 - Servei d’equip multi professional

1 - Els centres ocupacionals són centres de serveis socials destinats a persones amb discapacitat psíquica, per oferir-los una atenció diürna de tipus rehabilitador integral i serveis de teràpia ocupacional, a fi que puguin assolir, dins les possibilitats de cada un i a través d’un programa individual de rehabilitació, la seva integració social. Són centres que preparen i eduquen als seus usuaris per a participar, en la mesura de les seves possibilitats, en els diferents àmbits de la vida: domèstica i familiar, social i comunitària i ocupacional.

El seu àmbit d’actuació és a nivell insular.

2 - És un dispositiu de servei social destinat a prestar atenció integral diürna, amb caràcter rehabilitador, assistencial i ocupacional, dirigit a aquelles persones amb discapacitat amb necessitat de suport extens per al desenvolupament de les activitats bàsiques de la vida diària. El servei de Centre de Dia de la Fundació concretament va destinat a persones amb discapacitat intel•lectual i/o persones amb discapacitat física greument afectades i en situació de dependència severa o gran dependència que per motius socials i/o familiars no poden ser ateses en els seus domicilis.

El seu àmbit d’actuació és a nivell insular.

3 - És un servei d’acolliment residencial que es desenvolupa en pisos tutelats, adreçat a persones amb discapacitat intel•lectual i amb malaltia mental, que necessiten un habitatge quan esdevingui impossible o no s’aconselli viure a la pròpia llar. Es destina a persones que, com a conseqüència dels problemes derivats de la discapacitat, per manca de família o per no disposar de condicions socials i familiars o assistencials adequades, es valori com a necessari un habitatge amb suport alternatiu. Aquest pot tenir un caràcter temporal o permanent.

El seu àmbit d’actuació és a nivell insular.

4 - Servei que, mitjançant un equip interdisciplinar, aporta els coneixements i criteris unificats i homogenis de cara a una planificació centrada en la persona, donant coherència e integritat als plans d’intervenció individualitzats. Aquest servei proporciona, en col•laboració amb els professionals dels serveis especialitzats corresponents, la informació, assessorament, coordinació, protocols d’actuació i les pautes a seguir per a la intervenció sobre les persones amb discapacitat beneficiàries dels diferents serveis de l’entitat i famílies.

El seu àmbit d’actuació és a nivell insular.

Logo FUNDACIO Logo IRPF Logo GOIB Logo Cocemfe

Logo Mnisiterio Sanidad Logo esclerosis múltiple Logo ONCE

Aquest lloc web fa servir cookies, si roman aquí accepta el seu ús. Podeu llegir més sobre l´ús de cookies al document Política CookiesX Tanca