INICI | SERVEIS | Projecte de vida indepedent | Informació addicional. Per saber-ne més | comparativa residències i assistència personal

En principi, posant sobre la taula que l´assistència personal és una qüestió de drets humans, ja hauria de ser més que suficient per a la seva acceptació i implantació, ja que els drets no és una cosa que es pugui comprar o apartar per una qüestió econòmica.

Però hi ha gent, sobretot polítics, que miren molt el cost del que podria costar una iniciativa d´aquest tipus.

I avanço que, en contra del que podria semblar, el model d´assistència personal no només s´ha demostrat que no és més car que el model residencial, sinó fins i tot més barat.

Per a això s´han dut a terme diferents estudis seriosos, un d´ells pel propi ajuntament de Barcelona.

Però anem a les xifres:

Cost Centres de referència estatals

El cost total de l´estada mitjana en règim d´internat en els centres residencials denominats de Promoció de l´Autonomia Personal (CAP / CRMF) i els d´Atenció i Referència per a Persones amb Dependència (CAD / CAMF) dependents de l´IMSERSO va ser, el 2008 , segons dades del propi organisme de 149, 91 euros al dia.

És a dir, 4.497,3 euros al mes de cost mitjà per persona. D´aquests el 74,7%, és a dir, 33 59,4 € són destinats a despeses de personal, i la resta, 1.137,8 € com a despeses corrents en béns i serveis.

Cost Assistència personal segons l´oficina de Vida Independent (OVI) de Barcelona

Per la despesa de l´assistència personal hem tingut en compte les dades reals ofert pel 2009 pel projecte "Cap a la Vida Independent", impulsat per l´ajuntament de Barcelona.

L´any 2009 el projecte "Cap a la Vida Independent" tenia una mitjana de 7 hores d´assistència personal diàries per persona, el que es tradueix en un pressupost mitjà aproximat al mes per persona de 2.483,94 €. Cal tenir en compte que aquí s´inclouen no només les despeses de personal sinó els referents a la coordinació i gestió de la OVI.

Cost centres de referència estatals vs. assistència personal

A partir de les dades anteriors podem fer-nos una idea real de la diferència pel que fa al cost dels serveis residencials respecte de la prestació per assistència personal.

Vegem:

4497,3 -2.483,94 = 2.013,36 euros.

Això suposa un estalvi brut del 44,7% en la despesa per persona al mes en assistència personal respecte de l´efectuat pels centres de referència.

Si excloem els diners destinats a despeses corrents en els centres de referència (1.137,8 €) i les despeses de gestió del projecte barceloní (83,9 €) obtenim la diferència de costos pel que fa a despeses de personal:

33 59,4 -2400 = 959,4 euros.

Això suposa un estalvi net del 28,5% respecte dels centres de referència.

La conclusió és clara i evident.

Tenim un estalvi aproximat del 44,7% de la despesa mitjana mensual per persona respecte l´efectuat els centres residencials estatals de referència.

Com les despeses corrents en béns i serveis residencials passen a ser coberts pels usuaris (despeses pròpies de la seva llar) obtenim un estalvi net del 28,5% pel que fa a despeses de personal.

En general, en comparació a les residències i altres centres d´atenció cofinançats per les diferents comunitats autònomes, l´assistència personal significa un estalvi del 23,1% respecte a una residència (dades de Catalunya extrapolables a altres comunitats autònomes).

Un assistent personal operatiu només necessita de contracte, alta de seguretat social i la persona que rep el servei dirigint les seves tasques. S´estalvien tots els costos de manteniment d´equips, instal·lacions i de subministraments. Només pel que fa al capítol de personal, proporcionar assistència personal a 64 ciutadans significa un estalvi respecte a la residència de 852.019,20 € a l´any.

El manteniment d´un edifici, en canvi, requereix molts recursos: no només és pagar la persona que t´atén, sinó el personal que neteja i fa el manteniment de l´edifici, el director del mateix, etcètera i això fa encarir molt el sistema. En canvi, l´assistència personal no necessita d´infraestructures, és un pagament directe al treballador.

Així doncs, si el model d´assistència personal ja era de per sí socialment molt positiu en proporcionar plena autonomia a les persones amb diversitat funcional i deixar de veure-les com a objectes de caritat; si permet que aquestes puguin continuar vivint en comunitat; si allibera les dones d´un esclavatge històric i proporciona llocs de treball de qualitat, ara, a més de totes aquestes raons, tenim també l´argument de pes de l´estalvi i menor cost econòmic en comparació a altres models vigents.

Segueixes dubtant?

En principio, poniendo sobre la mesa que la asistencia personal es una cuestión de derechos humanos, ya debería ser más que suficiente para su aceptación e implantación, ya que los derechos no es algo que se pueda comprar o apartar por una cuestión económica.

Pero hay gente, sobre todo políticos, que miran mucho el coste de lo que podría costar una iniciativa de este tipo.

Y adelanto que, en contra de lo que podría parecer, el modelo de asistencia personal no sólo se ha demostrado que no es más caro que el modelo residencial, sino incluso más barato.

Para ello se han llevado a cabo diferentes estudios serios, uno de ellos por el propio ayuntamiento de Barcelona.

Pero vamos a las cifras:

Coste Centros de referencia estatales

El coste total de la estancia media en régimen de internado en los centros residenciales denominados de Promoción de la Autonomía Personal (CAP / CRMF) y los de Atención y Referencia para Personas con Dependencia (CAD / CAMF) dependientes de la ´IMSERSO fue, en 2008, según datos del propio organismo de 149, 91 euros al día.

Es decir, 4.497,3 euros al mes de coste medio por persona. De estos el 74,7%, es decir, 33 59,4 € son destinados a gastos de personal, y el resto, 1.137,8 € como gastos corrientes en bienes y servicios.

Coste Asistencia personal según la oficina de Vida Independiente (OVI) de Barcelona

Para el gasto de la asistencia personal hemos tenido en cuenta los datos reales ofrecido por el 2009 por el proyecto "Hacia la Vida Independiente", impulsado por el ayuntamiento de Barcelona.

El año 2009 el proyecto "Hacia la Vida Independiente" tenía un promedio de 7 horas de asistencia personal diarias por persona, lo que se traduce en un presupuesto medio aproximado al mes por persona de 2.483,94 €. Hay que tener en cuenta que aquí se incluyen no sólo los gastos de personal sino los referentes a la coordinación y gestión de la OVI.

Coste centros de referencia estatales vs. asistencia personal

A partir de los datos anteriores podemos hacernos una idea real de la diferencia en cuanto al coste de los servicios residenciales respecto de la prestación por asistencia personal.

Veamos:

4497.3 -2483.94 = 2.013,36 euros.

Esto supone un ahorro bruto del 44,7% en el gasto por persona al mes en asistencia personal respecto de lo efectuado por los centros de referencia.

Excluyendo el dinero destinado a gastos corrientes en los centros de referencia (1.137,8 €) y los gastos de gestión del proyecto barcelonés (83,9 €) obtenemos la diferencia de costes en cuanto a gastos de personal:

33 59,4 -2400 = 959,4 euros.

Esto supone un ahorro neto del 28,5% respecto de los centros de referencia.

La conclusión es clara y evidente.

Tenemos un ahorro aproximado del 44,7% del gasto medio mensual por persona respecto lo efectuad los centros residenciales estatales de referencia.

Como los gastos corrientes en bienes y servicios residenciales pasan a ser cubiertos por los usuarios (gastos propios de su hogar) obtenemos un ahorro neto del 28,5% con respecto a gastos de personal.

En general, en comparación a las residencias y otros centros de atención cofinanciados por las diferentes comunidades autónomas, la asistencia personal significa un ahorro del 23,1% respecto a una residencia (datos de Cataluña extrapolables a otras comunidades autónomas).

Un asistente personal operativo sólo necesita de contrato, alta de seguridad social y la persona que recibe el servicio dirigiendo sus tareas. Se ahorran todos los costes de mantenimiento de equipos, instalaciones y de suministros. Sólo en cuanto al capítulo de personal, proporcionar asistencia personal a 64 ciudadanos significa un ahorro respecto a la residencia de 852.019,20 € al año.

El mantenimiento de un edificio, en cambio, requiere muchos recursos: no sólo es pagar la persona que te atiende, sino el personal que limpia y hace el mantenimiento del edificio, el director del mismo, etcétera y eso hace encarecer mucho el sistema. En cambio, la asistencia personal no necesita infraestructuras, es un pago directo al trabajador.

Así pues, si el modelo de asistencia personal ya era de por sí socialmente muy positivo en proporcionar plena autonomía a las personas con diversidad funcional y dejar de verlas como objetos de caridad; si permite que éstas puedan continuar viviendo en comunidad; si libera las mujeres de un esclavitud histórico y proporciona puestos de trabajo de calidad, ahora, además de todas estas razones, tenemos también el argumento de peso del ahorro y menor coste económico en comparación a otros modelos vigentes.

Sigues dudando?

Logo FUNDACIO Logo IRPF Logo GOIB Logo Cocemfe

Logo Mnisiterio Sanidad Logo esclerosis múltiple Logo ONCE

Aquest lloc web fa servir cookies, si roman aquí accepta el seu ús. Podeu llegir més sobre l´ús de cookies al document Política CookiesX Tanca