Juny 14, DIA NACIONAL DE LES LLENGÜES DE SIGNES ESPANYOLES

ASPECTES MÉS DESTACATS DE LA LLEI 26/2011, DE 1 D´AGOST, D´ADAPTACIÓ NORMATIVA A LA CONVENCIÓ INTERNACIONAL SOBRE ELS DRETS DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT

La Llei 26/2011, d´1 d´agost, publicada al BOE de 2 d´agost de 2011, d´adaptació normativa a la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, considera que aquesta Convenció suposa la consagració del canvi de paradigma del enfocament de les polítiques sobre discapacitat i que supera definitivament la perspectiva assistencial de la discapacitat per abordar una basada en els drets humans.

Amb això, es passa així a considerar a les persones amb discapacitat plenament com a subjectes titulars de drets i no com a simples objectes de tractament i protecció social.

Per a això s´estableixen com a principis generals:

1. Respecte a la dignitat inherent a la persona.

2. Respecte a l´autonomia individual -inclosa la llibertat per prendre les pròpies decisions-.

3. Principi d´independència de cada ésser humà.

4. Principi de no discriminació.

5. Principi de participació i inclusió plenes i efectives en la societat.

6. Principi d´igualtat d´oportunitats.

7. Respecte per la diferència i l´acceptació de les persones amb discapacitat com a manifestació de la diversitat i la condició humana.

OBJECTE

La modificació normativa objecte de la present Llei troba el seu fonament en l´article 4 de la Convenció, en virtut del qual els estats part es comprometen a adoptar totes les mesures legislatives, administratives i d´una altra índole que siguin pertinents per assolir el ple exercici de tots els drets humans i les llibertats fonamentals de les persones amb discapacitat sense cap discriminació per motius de discapacitat.

En matèria de sanitat, es modifiquen diverses lleis de manera que s´inclou la discapacitat com a nova causa de no discriminació de la persona en la seva relació amb les diferents administracions públiques sanitàries, i es regula el dret a la informació en formats adequats que resultin accessibles i comprensibles a les persones amb discapacitat, així com la prestació del consentiment en diversos camps sanitaris.

En relació amb l´accessibilitat, com a element clau i indispensable per a la plena efectivitat dels drets de les persones amb discapacitat, destaca la modificació de la Llei de Propietat Horitzontal.

En matèria d´ocupació, s´augmenta, en les ofertes d´ocupació pública, la quota de reserva de les vacants per a ser cobertes per persones amb discapacitat al 7% contingut en la Llei 7/2007, de 12 d´abril, de l´Estatut Bàsic de l´Empleat públic i es crea, per primera vegada amb rang legal, una quota específica per a persones amb discapacitat intel·lectual.

MESURES

A) Quant a la igualtat d´oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.

B) Quant a les infraccions i sancions en matèria d´igualtat d´oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.

C) En matèria de sanitat.

D) En matèria d´ocupació.

I) Modificació normativa.

Llei 51/2003, de 2 de desembre, d´igualtat d´oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat [Arts. 1.1 i 2, 2.e), 3, 8.2, 10.2.c), 10 bis, 15.1, 20.1, 21, DDAA 5a i 6a, DDFF 5a, 6a, 8a i 9 .ª].

Llei 27/2007, de 23 d´octubre, per la qual es reconeixen les llengües de signes espanyoles i es regulen els mitjans de suport a la comunicació oral de les persones sordes, amb discapacitat auditiva i sordcegues [Art. 14.1 i 3].

Llei 49/2007, de 26 de desembre, d´infraccions i sancions en matèria d´igualtat d´oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat [Art. 6].

etc ... (prémer més informació)

F) Entrada en vigor.

El dia següent al de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de l´Estat».

BOE Llei 26/2011, d´1 d´agost, d´adaptació normativa a la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat. (Clic aquí)

Documentació sobre La Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de l´ONU (clic aquí)

 

Enllaç WEB Nacions Unides, sobre Drets de les Persones amb Discapacitat. (Per consultar més informació feu clic aquí).

Logo FUNDACIO Logo IRPF Logo GOIB Logo Cocemfe Logo Mnisiterio Sanidad Logo esclerosis múltiple Logo ONCE

Aquest lloc web fa servir cookies, si roman aquí accepta el seu ús. Podeu llegir més sobre l´ús de cookies al document Política CookiesX Tanca