Juny 14, DIA NACIONAL DE LES LLENGÜES DE SIGNES ESPANYOLES

ASPECTES MÉS DESTACATS DE LA LLEI 26/2011, DE 1 D´AGOST, D´ADAPTACIÓ NORMATIVA A LA CONVENCIÓ INTERNACIONAL SOBRE ELS DRETS DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT

La Llei 26/2011, d´1 d´agost, publicada al BOE de 2 d´agost de 2011, d´adaptació normativa a la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, considera que aquesta Convenció suposa la consagració del canvi de paradigma del enfocament de les polítiques sobre discapacitat i que supera definitivament la perspectiva assistencial de la discapacitat per abordar una basada en els drets humans.

Amb això, es passa així a considerar a les persones amb discapacitat plenament com a subjectes titulars de drets i no com a simples objectes de tractament i protecció social.

Per a això s´estableixen com a principis generals:

1. Respecte a la dignitat inherent a la persona.

2. Respecte a l´autonomia individual -inclosa la llibertat per prendre les pròpies decisions-.

3. Principi d´independència de cada ésser humà.

4. Principi de no discriminació.

5. Principi de participació i inclusió plenes i efectives en la societat.

6. Principi d´igualtat d´oportunitats.

7. Respecte per la diferència i l´acceptació de les persones amb discapacitat com a manifestació de la diversitat i la condició humana.

OBJECTE

La modificació normativa objecte de la present Llei troba el seu fonament en l´article 4 de la Convenció, en virtut del qual els estats part es comprometen a adoptar totes les mesures legislatives, administratives i d´una altra índole que siguin pertinents per assolir el ple exercici de tots els drets humans i les llibertats fonamentals de les persones amb discapacitat sense cap discriminació per motius de discapacitat.

En matèria de sanitat, es modifiquen diverses lleis de manera que s´inclou la discapacitat com a nova causa de no discriminació de la persona en la seva relació amb les diferents administracions públiques sanitàries, i es regula el dret a la informació en formats adequats que resultin accessibles i comprensibles a les persones amb discapacitat, així com la prestació del consentiment en diversos camps sanitaris.

En relació amb l´accessibilitat, com a element clau i indispensable per a la plena efectivitat dels drets de les persones amb discapacitat, destaca la modificació de la Llei de Propietat Horitzontal.

En matèria d´ocupació, s´augmenta, en les ofertes d´ocupació pública, la quota de reserva de les vacants per a ser cobertes per persones amb discapacitat al 7% contingut en la Llei 7/2007, de 12 d´abril, de l´Estatut Bàsic de l´Empleat públic i es crea, per primera vegada amb rang legal, una quota específica per a persones amb discapacitat intel·lectual.

MESURES

A) Quant a la igualtat d´oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.

B) Quant a les infraccions i sancions en matèria d´igualtat d´oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.

C) En matèria de sanitat.

D) En matèria d´ocupació.

I) Modificació normativa.

Llei 51/2003, de 2 de desembre, d´igualtat d´oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat [Arts. 1.1 i 2, 2.e), 3, 8.2, 10.2.c), 10 bis, 15.1, 20.1, 21, DDAA 5a i 6a, DDFF 5a, 6a, 8a i 9 .ª].

Llei 27/2007, de 23 d´octubre, per la qual es reconeixen les llengües de signes espanyoles i es regulen els mitjans de suport a la comunicació oral de les persones sordes, amb discapacitat auditiva i sordcegues [Art. 14.1 i 3].

Llei 49/2007, de 26 de desembre, d´infraccions i sancions en matèria d´igualtat d´oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat [Art. 6].

etc ... (prémer més informació)

F) Entrada en vigor.

El dia següent al de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de l´Estat».

BOE Llei 26/2011, d´1 d´agost, d´adaptació normativa a la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat. (Clic aquí)

Documentació sobre La Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de l´ONU (clic aquí)

 

Enllaç WEB Nacions Unides, sobre Drets de les Persones amb Discapacitat. (Per consultar més informació feu clic aquí).